خانه / برگزیده‌ها,

گیاهی که معادل دیازپام اثر آرامبخشی دارد

گیاه سنبل الطیب
طرز تهیه دمنوش سنبل الطیب و اسطوخودوس + خواص دمنوش سنبل الطیب

ریشـه و ریــزوم آن دارای آمیــدون، تــانن، گلــوکز، اســید فرمیــک، اسیداستیک و مقدار زیادی منگنز است. ریشه سنبل الطیب دارای اثر ضدتشنج قوی بـوده و نیـز در طـب سـنتی از آن در ناراحتی‌هایی با منشاء عصبی، هیستری، به عنوان کاهش دهنده مقدار دفع ادرار در مبتلایان به بیماری دیابت، رفع بـی خـوابی، دفع گاز معـده، ضـد اسپاسـم و آرام بخـش نیـز اسـتفاده مـی شود.

همچنین ریشه در درمان اختلالات عصـبی بـه ویـژه ســرگیجه، دردهــای عصــبی، ســردرد، میگــرن و اضــطراب و اختلالات زمان یائسگی، سکسکه‌های مداوم و درد معده کاربرد دارد. آنچه قسمت اعظم اسـتفاده از ایـن گیـاه را در طـب امروز شامل مى شود مصرف آن به عنـوان آرام بخـش اسـت.

آثار آرام بخشی سنبل الطیب در کتب اطبای یونان باستان از جمله بقراط قید شده است و کارآزمایی‌های انجام شده ایـن اثر را تأیید می‌کنند. در سال ۱۹۸۱، دل لوگیا بیـان کـرد که عصاره ریشه و ریزوم N.jatamansi دارای اثرات تضـعیفی روی مغز موش است. در سال ۱۹۸۲ هازل هاف نشـان داد کـه والرات و ایزووالرات موجود در جاتامانسی منجر به شل شـدن سلول‌های عضلانی می‌شوند. در سال ۲۰۰۱، کریستال در مقاله خود پیشنهاد کرد که jatamansi N. در پـی تجـویز درازمـدت عوارض جانبی کمتری از بنزودیازپین‌ها دارد.

طبـق مطالعـات اخیر انجام گرفته بر روی ایسکمی مغزی، این گیـاه بـه عنـوان اگونیست گیرنده‌های گاماآمینوبوتیریک GABA شـناخته شـده است. مطالعات بیوشیمی نشان می‌دهند که اسید والرنیـک آنزیمی را کـه مسـئول کاتابولیسـم گابـا اسـت، مهـار نمـوده و موجب افزایش غلظت گابا در نسوج مغزی می‌شـود. افـزایش غلظت گابا در مغز، فعالیت هسته‌های مختلف مغزی را کـاهش داده و موجب بروز آثار آرام بخشی می‌شود.

در مطالعات بالینی انجام شده با عصاره این گیاه هیچ گونـه عارضـه، اثـرات ناخواسته و یا حساسیت گزارش نشده است. حتی در بـارداری و شیردهی بی خطر محسوب می‌شود. در استرالیا جـزء گـروه A شناخته شده است و از طرف FDA آمریکا ورود آن در مواد غذایی بلامانع اعلام شـده اسـت. رضـایی و همکاران در پژوهش خود با موضوع (مطالعه اثرات تسـکینی و ضداضطرابی عصاره سنبل الطیب در مقایسه به دیازپام) بر روی ۳۶ موش نژاد ویستار ماده نشان دادند که عصاره سـنبل الطیـب دارای اثرات تسکینی و ضداضطرابی معنی داری در مقایسـه بـا دیازپام می‌باشد.

صولتی و همکاران هم در پژوهش خود با عنوان (اثرات ضداضـطرابی والپوتریـات هـای مشـتق از گیـاه سنبل الطیب در رت) نشان دادند که والپوتریات‌ها اثرات ضـد اضطرابی دارند و پس از بررسی بیشتر می‌تواننـد بـرای کنتـرل اضطراب استفاده شوند.

اولین دیدگاه را بنویسید