خانه / برگزیده‌ها,

خواص باورنکردنی کاهو در طب سنتی

کاهو
کاهو

کاهو Lactuca sativa L گیـاه معـروف بـه کـاهوی ایرانـی عضوی از خانواده گیاهان مرکب Asteraceae است سبزی برگی شکل گیاهی علفی و یک ساله است که دارای خواص درمانی متعددی می‌باشد.
کاهو Lactuca sativa L گیـاه معـروف بـه کـاهوی ایرانـی عضوی از خانواده گیاهان مرکب Asteraceae است سبزی برگی شکل گیاهی علفی و یک ساله است که دارای خواص درمانی متعددی از جمله آرام بخشی، ضد تشنج، ضد التهاب و ادرار آوری می‌باشد. در طب سنتی نیز کاهو به عنوان خواب آور معرفی شده است و ارقام مختلف کاهو به دلیل داشتن ترکیبات موثره فراوان که عمدتاً از ترکیبات فنولی و آنتوسیانینی هستند واجد قابلیت آنتی اکسیدانی قوی بوده و بسیاری از خواص دارویی این گیاه نیز به دلیل وجود این ترکیبات میباشد.

Viacara و همکاران ۲۰۱۴عمل کرد فیتوکمیکال‌ها را در عصاره آبی و اتانولی کاهو مورد بررسی قرار دادند و ارزیابی آن‌ها نشان داد که کاهو منبع مهمی از آنتی اکسیدان‌های طبیعی که در مهار پیشرفت استرس اکسیداتیو موثر بوده و ترکیبات مسئول این ظرفیت آنتی اکسیداتیو، ترکیبات فنولی موجود در عصاره بوده است Harsha و همکاران نشان دادند که عصاره آبی و اتانولی کاهو فعالیت مهار رادیکال آزاد بالایی را ارائه میکند.

عصاره مذکور قادر به حفاظت بیو ماکرومولکول‌ها نظیر اسید‌های نوکلئیک، پروتئین و لیپید‌ها میباشد و ارزیابی آن‌ها نشان داد که احتمالا ترکیبات فنولیک موجود در عصاره مسئول این ظرفیت آنتی اکسیداتیو بوده باشد. بسیاری از محقیقین نشان دادند که کاهو میتواند به عنوان یک منبع مورد توجه و کم هزینه از آنتی اکسیدان‌های طبیعی به منظور کاربرد آن در مواد غذایی و دارویی مورد استفاده قرار گیرد.

مطالعات نشان داده ااست که القاء پرفشاری خون با روش DOCA-Salt باعث افزایش فشار خون و کاهش فعالیت رنین پلاسما می‌گردد. تیمار با عصاره آبی- الکلی کاهو موجب کاهش معنی دار MAP حیوانات مبتلا به پر فشاری خون تجربی تیمار شده در مقایسه با حیوانات تیمار نشده می‌شود، میزان فعالیت رنین پلاسما و حجم ادرار را افزایش می‌دهد، ولی اثر قابل توجهی بر ضربان قلب ندارد.

تیمار با عصاره آبی- الکلی کاهو احتمالا با اثر بر عملکرد کلیه‌ها و خاصیت ادرار آوری موجب کاهش فشارخون شریانی و اصلاح فعالیت رنین پلاسما در موش صحرایی مبتلا به پرفشاری خون DOCA-Salt می‌گردد.

در طب سنتی ایران از کـاهو بـرای تـسکین التهـاب معـده و روده کوچـک و همچنـین اثـرات آرامـبخش اسـتفاده مـی شـود مطالعــات جدیــد خاصــیت آنتــی اکــسیدانی، آرامبخشی، کاهش چربی‌های مخرب خون مهار تکثیـر قارچهـا و ویروس‌ها و حتی اثرات ضد سرطانی عـصاره کـاهو را نـشان داده انـد.

اولین دیدگاه را بنویسید