خانه / برگزیده‌ها,

این گیاه ضد التهاب، سرفه، قارچ و آسم است

سرفه
سرفه

مجموعه دستگاه تنفس به طور مداوم در معرض مواجهه با آلودگی های محیطی، پاتوژن های تنفسی و توکسین هایی است که به شکل آئروسل در محیط پیرامون ما پراکنده اند. پاکسازی مجاری هوایی به وسیله سیستم موکوسیلیاری، مکانیسم دفاعی اصلی در مسیرهای هوایی فوقانی و تحتانی است و اختلال در این فرآیند چه به صورت اکتسابی و چه به صورت وراثتی باعث مستعد شدن فرد به عفونت های مزمن بینی، سینوس های پارانازال و مجاری هوایی می­گردد.

داروهای موثر بر ترشحات راه های هوایی از قرن ها قبل و در کشورهای مختلف به عنوان ابزاری برای کمک به پاکسازی مجاری هوایی مورد استفاده قرار گرفته اند. درمان علامتی بیمار ی های مجاری هوایی با استفاده از داروهای گیاهی و مشتقات آن ها از سال ها پیش و در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی گسترش داشته است .

گیاه عشقه helix Hedera یا پیچک ،گیـاهی پیچکی و همیشه سـبز، متعلـق بـه خـانواده Araliaceae است. از خواص درمانی این گیاه می توان به مواردی چون: ضدالتهاب و ضد سرفه، ضد دردهای در ارتباط با اعصاب، ضد روماتیسم، ضد قارچ، کرم کشی ، ضد اسپاسم و ضد آسم اشاره کرد. ترکیبات شیمیایی در برگ های آن شامل : آلفا– هدرین که خود نوعی ساپونین تری ترپنوئیدی می باشد از عصاره خالص برگ گیاه عشقه جدا شد و به عنوان ماده اصلی مسئول اثرات درمانی این گیاه بیان شد.

عصاره برگ خشک گیاه پیچک ، بهبود معنی دار شاخص های پلتیسموگرافی و اسپیرومتری در بیماران مبتلا به آسم برونشی شان می دهد. اثربخشی عصاره برگ خشک گیاه پیچک بر علائم تنفسی، بهبود کارکرد سیستم موکوسیلیاری به عنوان یکی از مکانیسم های اثر اصلی این دارو مطرح می شود. همچنین گیاه عشقه دارای ترکیباتی چون فلاونوئید وآلکالوئید نیز می باشد، که تاثیر به سزایی در عملکرد دارویی این گیاه القا میکند.
این گیاه ضد التهاب، سرفه، قارچ و آسم است
این گیاه ضد التهاب، سرفه، قارچ و آسم است
امـروزه بیمـاری هـای التهـابی دسـتگاه تنفسـی درصــدر علــل مراجعــه بیمــاران بــه مراکــز ارائــه مجموعه مراقبتهای اولیه جای میگیرند. مجموعه دستگاه تــنفس بــه طــور مــداوم در معــرض مواجهــه بــا آلــودگیهــای محیطــی، پــاتوژنهــای تنفســی و توکسینهایی است که به شکل آئروسـل در محـیط پیرامون ما پراکنده اند.
به گزارش بهداشت نیوز، مجموعه دستگاه تنفس به طور مداوم در معرض مواجهه با آلودگی های محیطی، پاتوژن های تنفسی و توکسین هایی است که به شکل آئروسل در محیط پیرامون ما پراکنده اند. پاکسازی مجاری هوایی به وسیله سیستم موکوسیلیاری، مکانیسم دفاعی اصلی در مسیرهای هوایی فوقانی و تحتانی است و اختلال در این فرآیند چه به صورت اکتسابی و چه به صورت وراثتی باعث مستعد شدن فرد به عفونت های مزمن بینی، سینوس های پارانازال و مجاری هوایی می­گردد.

داروهای موثر بر ترشحات راه های هوایی از قرن ها قبل و در کشورهای مختلف به عنوان ابزاری برای کمک به پاکسازی مجاری هوایی مورد استفاده قرار گرفته اند. درمان علامتی بیمار ی های مجاری هوایی با استفاده از داروهای گیاهی و مشتقات آن ها از سال ها پیش و در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی گسترش داشته است .

گیاه عشقه helix Hedera یا پیچک ،گیـاهی پیچکی و همیشه سـبز، متعلـق بـه خـانواده Araliaceae است. از خواص درمانی این گیاه می توان به مواردی چون: ضدالتهاب و ضد سرفه، ضد دردهای در ارتباط با اعصاب، ضد روماتیسم، ضد قارچ، کرم کشی ، ضد اسپاسم و ضد آسم اشاره کرد. ترکیبات شیمیایی در برگ های آن شامل : آلفا– هدرین که خود نوعی ساپونین تری ترپنوئیدی می باشد از عصاره خالص برگ گیاه عشقه جدا شد و به عنوان ماده اصلی مسئول اثرات درمانی این گیاه بیان شد.

عصاره برگ خشک گیاه پیچک ، بهبود معنی دار شاخص های پلتیسموگرافی و اسپیرومتری در بیماران مبتلا به آسم برونشی شان می دهد. اثربخشی عصاره برگ خشک گیاه پیچک بر علائم تنفسی، بهبود کارکرد سیستم موکوسیلیاری به عنوان یکی از مکانیسم های اثر اصلی این دارو مطرح می شود. همچنین گیاه عشقه دارای ترکیباتی چون فلاونوئید وآلکالوئید نیز می باشد، که تاثیر به سزایی در عملکرد دارویی این گیاه القا میکند.

اولین دیدگاه را بنویسید