• شماره های تماس

    ۰۲۱۸۸۱۷۴۱۰۰ و ۰۲۱۸۸۱۷۴۵۴۷
  • سهروردی شمالی

    میرزائی زینالی غربی، پ۱۱۰ واحد۳
  • شنبه تا پنجشنبه

    ۱۰ الی ۲۰

ناصرالدّین کاظمی حقیقی

دارای دکتری در روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

(با موضوع بررسی رابطهٔ هوش و واکنشهای هیجانی با جلوه‌های خلّاقيّت در دانش‌آموزان تیزهوش) (1389)

پایگاه شخصی: «هیجان اندیشه»، EOT.IR

الف _سوابق علمی و اجرایی:

اوّلین مربّی در ادارهٔ کل آموزش و پرورش استان سمنان(1359-1360)

تحصیلات علمیّه: مقدمات عربی، اصول فقه، فقه و خارج قضاء در حوزهٔ علمیّهٔ شریفهٔ قم (1360-1363)

مدیر مدرسهٔ علمیّهٔ جعفریه در حوزهٔ شریفهٔ قم (1360-1363)

تدریس در مقطع آموزش عالی به مدّت سی سال (1366تاکنون)

برگزاری بیش از نود دوره و کارگاه آموزشی برای روانشناسان، مشاوران ، معلمان ، مدیران و خانواده‌ها در زمینهٔ روانشناسی و آموزش و پرورش تیزهوشی و خلّاقیّت (1367تاکنون)

مدیریّت دفتر مشاوره و راهنمایی، عضویّت در کمیتهٔ آزمون ورودی کودکان، گزینش تخصّصی منابع انسانی و مشاور سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان به مدّت بیست و هفت سال (1367 تاکنون)

خدمت وظیفهٔ عمومی در سازمان عقیدتی و سیاسی ارتش و ستاد فرماندهی کل قوا(1370-1372)

طرّاحی تعرفهٔ مصاحبهٔ تعیین شایستگی مکتبی (1370-1372)

اجرای دورهٔ آموزشی مصاحبه برای معاونین تعیین شایستگی مکتبی نیروهای سه گانه، وزارت دفاع، ناجا و سپاه(1370-1372)

برنامه ریزی و اجرای آموزش مکاتبه ای روحانیون ساعس آجا

تدریس متون تخصّصی برای مربّیان ساعس آجا(1370-1372)

تهیهٔ متون تخصّصی برای مربّیان عقیدتی و سیاسی آجا(1370-1372)

مدیر داخلی مجلّهٔ استعدادهای درخشان (1370-1376)

اجرای یک فصل برنامهٔ رادیویی در حوزهٔ کودکان مستعد و تیزهوش (1373)

راهنمایی رساله های کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی(آموزش ضمن خدمت استان سمنان 1373-1374)

مصاحبه گر و عضو هستهٔ گزینش وزارت دارایی و امور اقتصادی(1373-1376)

طرّاح سؤال گزینش استخدامی برای سازمان مدیریّت و برنامه ریزی(1374)

عضو کمیتهٔ تحقیق و فنّاوری کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای سیاست توجه به استعدادهای درخشان و پرورش خلّاقیّت(1375-1379)

مشاور در برنامه ریزی توسعهٔ مراکز مشاوره و خدمات پیشگیری سازمان بهزیستی(1375-1380)

سردبیر مجلّهٔ چشم انداز پیشگیری سازمان بهزیستی ( 1378-1381)

مشاور در طرّاحی مراکز مشاوره ناجا(1379-1381)

سردبیر مجلهٔ آرامش در ناجا (1379-1380)

طرّاحی دفاتر مددکاری اجتماعی در کلانتریهای ناجا(1380-1382)

گزینش تخصّصی مشاوران و مددکاران اجتماعی برای مراکز مشاوره ناجا (1379-1382)

عضویّت در کمیتهٔ تعلیم و تربیت شورای فرهنگ عمومی کشور (1380-1382)

مجری طرح بهداشت روانی و اصلاح رفتار در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی( 1382 -1391)

مدیر کمیتهٔ تشخیص و شناسایی معلّمان خلّاق، مبتکر و نوآور در وزارت آموزش و پرورش(1386)

طرّاح و سازندهٔ آزمون هیجان اندیشه برای تشخیص خلاّقیّت(1386)

مجری طرح ملّی مبانی نظری نخبگی (هوش ، تیزهوشی، استعداد، خلّاقیّت)(1386-1389)

عضو هیأت مؤسّس و نایب رییس انجمن علمی کودکان استثنایی ایران (I. C. E. C.) (از سال 1388)

پایه ریز «پارادایم شش وجهی خلّاقیّت» در قلمرو روانشناسی و آموزش و پرورش افراد خلّاق (این پارادایم برای نخستین بار از سوی نگارنده در هفدهمین کنفرانس جهانی کودکان تیزهوش و مستعد (انگلستان _ آگوست 2007) ارایه گردید.

عضو شورای راهبردی و مشورتی تحوّل بنیادین آموزش و پرورش (1387تا1388)

مدیر شورای راهبردی طرح مدرسهٔ زندگی در وزارت آموزش و پرورش (1388)

مجری طرح ملّی پرورش استعدادهای درخشان در دورهٔ ابتدایی(1388-1393)

دبیر علمی دومین همایش ملّی کودکان استثنایی ایران: خانواده و کودک استثنایی(1389)

پی ریزی نخستین پایگاه تخصّصی و علمی در قلمرو روانشناسی، آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان تیزهوش و مستعدّ در ایران با عنوان «هیجان اندیشه» ((EOT.IRبه دو زبان فارسی و انگلیسی (1389)

عضو کمیسیون تخصّصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (1390- تاکنون)

نایب رئیس کمیسیون تخصّصی روانشناسی تربیتی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (1390- تاکنون)

عضو دایمی انجمن بین المللی پژوهش در پرورش و تعالی استعداد ((IRATDE

سردبیر مجلّهٔ بین المللی «استعداد»(دوزبانی) (1393)

مؤسّس کلینیک خدمات روانشناسی و مشاورهٔ «ایران اندیش» (1393)

اجرای بررسی ملّی نظام تلفیق و تفکیک دانش آموزان تیزهوش کشور با عنوان سنتز پژوهی مطالعات انجام شده در بارهٔ نظام آموزش و پرورش استعدادهای برتر: فراگیرسازی یا جداسازی (سفارش شورای عالی آموزش و پرورش) (1393)

مدرّس درس روانشناسی و آموزش کودکان تیزهوش و خلّاق مقطع دکتری در دانشگاه علوم و تحقیقات

پی ریزی مجلّهٔ مجازی «استعداد ایرانی» (1394)

ب – تألیف کتاب

روانشناسی کودکان تیزهوش و روشهای آموزش ویژه(چاپ دوم)

تصمیمگیری و تعیین خطّ مشی دولتی

شناسایی و پرورش استعداد ریاضی

ازدواج پایدار و شرایط آن

روانشناسی برای مدیریّت (زیر چاپ)

مبانی مشاوره و راهنمایی شغلی و حرفه‌ای(زیر چاپ)

خلّاقیّت (زیرچاپ)

آموزش و پرورش برای استعداد و تیزهوشی (زیر چاپ)

روانشناسی تربیتی استعداد (زیر چاپ)

ج–مقالات در حوزهٔ استعدادهای درخشان

ابهامات تشخیص و نخبگی تحصیلی

استعداد و تیزهوشی فرهنگی: مبانی نظری

بررسی اجمالی برنامه‌های آموزشی ویژهٔ دانش آموزان تیزهوش (1)

بررسی اجمالی برنامه‌های آموزشی ویژهٔ دانش آموزان تیزهوش (2) : کاربرد غنی‌سازی انفرادی در نظام تلفیق

بررسی بازخورد دختران تیزهوش نسبت به معلّم

بینش و خلّاقیّت

تحوّل انتظارات اجتماعی دختران نوجوان تیزهوش

تعامل مشاوره و مبانی در قلمرو روانشناسی و تشخیص

تنوّع تیزهوشی و توسعهٔ برنامه‌های اقتضایی

تیزهوشی و اختلال فزون کنشی با نارسایی توجّه (مجلّهٔ احیاء)

جامعه و تیزهوش

چشم اندازهای مشاوره برای نوجوانان تیزهوش

خودباوری تحصیلی و غنی‌سازی آموزشی

خودباوری و استعداد

خودباوری و سازگاری تیزهوش

خودباوری و هوش

رابطهٔ هیجان اندیشه و خلّاقیّت در میان دختران و پسران تیزهوش و مستعدّ

روابط متقابل خانواده و تیزهوش

رهبری در گسترهٔ تیزهوشی

ریشه‌های شناختی و محیطی خلّاقیّت

شخصیّت نوجوانان مستعدّ (نقش جنسیّت)

شخصیّت نوجوانان مستعدّ (نقش محیط آموزشی )

عوامل پیشرفت تحصیلی در مدرسه

عوامل موفّقیّت معلّم از دیدگاه تیزهوش

عوامل مؤثّر بر بازخورد تیزهوش

غنی‌سازی و خلّاقیّت

کاربرد مکتب تعاملی تیزهوشی و استعداد در نظام تلفیق: تجربه ای از دزفول

کلیّاتی از روانشناسی تیزهوش

مبانی پرورش اجتماعی تیزهوش

ملاحظات عاطفی و اجتماعی نخبگی

ملاحظات محیطی در تشخیص، آموزش و پرورش

نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی تیزهوشان

نقش یادگیری و خودباوری در پرورش استعداد

نکات اساسی پرورش تیزهوش در خانواده

نگرش تیزهوش

هدفمندی و پیشرفت تحصیلی

هویّت یابی، خلّاقیّت و پیشرفت تحصیلی

د- سایر مقالات (انتشاریافته در نشریهٔ چشم‌انداز پیشگیری)

ازدواج پایدار و عزّت نفس

اشتغال زنان و بهداشت روانی

اشتغال، انسان و فرهنگ

اعتماد به نفس از دیدگاه مشاوران خانواده

امنیّت شغلی و پیشگیری از آسیبها و معلولیّتها

آمادگی برای ازدواج و سازگاری زناشویی

آمادگی برای تصمیم و هویّت حرفه‌ای مشاور

بررسی تحلیلی اولین همایش ملّی آسیبهای اجتماعی در ایران (محور پرخاشگری وجنایت)

بیامدهای خانوادگی اشتغال بانوان

پایه‌های نگرشی و رفتاری رضایت زناشویی

تحلیل دستاوردهای اوّلین همایش ملّی آسیبهای اجتماعی ایران (محور اعتیاد به مواد مخدر)

تشخیص ناسازگاری زناشویی از دیدگاه مشاوران

تعامل شخصیّت و پیشه در پویایی شغلی

تعامل فرهنگ و روان شناسی در مشاوره

جامعه، ازدواج و خانواده

حمایت طایفگی و نقش آموزشگاهی نوجوانان

خشونت در خانواده (سبب شناسی )

خشونت در مدرسه

درمان ناسازگاری زناشویی از دیدگاه مشاوران خانواده

دیدگاه مشاوران نسبت به خشونت خانوادگی

دیدگاه مشاوران نسبت به سازگاری زناشویی

ریشه های خانوادگی ناسازگاری زناشویی جوانان

مدیریّت و تعهّد سازمانی

ملاحظاتی در خانواده‌شناسی تطبیقی

ناسازگاری نوجوانان و محیط خانوادگی منفی

نظریهٔ تجاذب اقتصاری در تعهّد سازمانی

نقش اشتغال والدین در بهداشت روانی فرزند

نقش جنسیّت و فرهنگ در انگیزه‌های زناشویی

نقش حیاتی ازدواج پایدار

نقش فضای شغلی بر بهداشت روانی

نقش هویّت‌یابی شغلی در سازگاری همسران

هویّت‌یابی شغلی و بهداشت روانی

ه) مقالات علمی در مجلّات و همایشهای بین المللی:

The hexahedral paradigm of creative personality: “A review of sixty years of literature for the 21st century,” World Council for Gifted and Talented Children, 17th Biennial World Conference, (WCGTC), (England- 2007)

New Directions in the hexahedral paradigm of creative personality 10th Asia Pacific Conference on Giftedness (Singapor- 2008)

Gender differences in relationship between “Emotion of Thought” and creativity among adolescent gifted and talented10th Asia Pacific Conference on Giftedness. (Singapor- 2008)

Educational Directions in the Hexahedral Paradigm of Creativity the International Centre for Innovation in Education (ICIE): Future Minds and Creativity. (France -2008)

Emotion and Creativity among Adolescent Superiors in International Conference on Excellence and Superior Performance (Portugal- 2008)

Educational Directions in the Hexahedral Paradigm for Innovation 2nd Annual Forum on e-Learning Excellence in the Middle East 2009: Inspire, Innovate, Initiate & Impact (UAE -2009)

Intelligence, Giftedness and Creativity: An Implicit Triangle Paradigm World Council for Gifted and Talented Children, 18th Biennial World Conference. (WCGTC) (Canada- 2009)

New Directions in the Hexahedral Paradigm of Creativity World Council for Gifted and Talented Children, 18th Biennial World Conference, (WCGTC) (2009-Canada)

Gender differences in relationship between “Emotion of Thought” and creativity among adolescent gifted and talented: A developmental program for creativity. The International Conference on Excellence in Education (2009-Germany)

Educational Directions in Hexahedral Paradigm for Innovation, the International Centre for Innovation in Education (ICIE) (Germany- 2009)

Emotion and Creativity among Adolescent Gifted, the International Centre for Innovation in Education (ICIE) (Germany- 2009)

New Directions in the Hexahedral Paradigm of Creativity, the International Centre for Innovation in Education (ICIE), (Greece- 2010)

Intelligence, Giftedness and Creativity, World Council for Gifted and Talented Children, 19th Biennial World Conference, (WCGTC), (Prague - 2011)

Cultural giftedness and talent, The International Centre for Innovation in Education (ICIE) (Turkey -2011)

Cultural giftedness: psychological and educational approaches, World Council for Gifted and Talented Children, 19th Biennial World Conference, (WCGTC),(Prague – 2011)

Intelligence, Giftedness and Creativity, World Council for Gifted and Talented Children, 19th Biennial World Conference, (WCGTC), (Prague – 2011)

Science and Creativity World Council for Gifted and Talented Children, 19th Biennial World Conference, (WCGTC), (Prague -2011)

Environmental Conditions and Creativity World Council for Gifted and Talented Children, 19th Biennial World Conference, (WCGTC), (Prague – 2011)

Cultural giftedness and talent, The International Centre for Innovation in Education (ICIE) (Turkey-2011)

The gifted student’s cultural and social expectations, World Council for Gifted and Talented Children, 19th Biennial World Conference, (WCGTC),(Prague – 2011)

Economic Creativity Development (2014) Turkish Journal of Giftedness and Education, Volume 4, Issue 1, 51-70

Cultural Giftedness in “Spherical Structure of Giftedness” Theory: A comprehensive model for identification; IRDTE Conference, Brisbane, 2015

Commercial Directions in “Spherical Structure of Talent” Theory: Commercial Talent; IRDTE Conference, Brisbane, 2015

Commercial talent and Information Technology talent: Correlates and predictors; 21th Biennial World Conference, (WCGTC), (Kopenhag – 2015)

جهت رزرو وقت و هماهنگی تماس بگیرید یا از فرم رزرو استفاده کنید.